x

K-8 California Common Core Standards Parent Handbook: Viernamese translation


K-8 California Common Core Standards Parent Handbook: Viernamese translation

Tiêu Chu?n C?t Lõi Chung K-8 c?a California

S? Tay           Ph? Huynh

 

 

PHIÊN B?N TI?NG VI?T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi?p H?i D?ch V? Giáo D?c

T?ng Giám Sát Qu?n California

© Hi?p H?i D?ch V? Giáo D?c T?ng Giám Sát Qu?n California 2011

 

Tài Tr? B?i

Qu? William và Flora Hewlett

 

 

S? Giáo D?c California (CDE) bày t? s? bi?t on và c?m kích t?i Hi?p H?i D?ch V? Giáo D?c T?ng Giám Sát Qu?n California (CCSESA) và Phòng Giáo D?c Qu?n Sacramento (SCOE) dã cho phép chúng tôi d?ch tài li?u này.

 

B?n d?ch này du?c cung c?p nhu m?t hình th?c h? tr? k? thu?t cho các tru?ng h?c, d? giáo viên có th? s? d?ng cu?n s? tay này trong các bu?i h?p ph? huynh và trong các chuong trình ti?p c?n ph? huynh. Do có th? có s? thay d?i trong b?n d?ch, CDE khuy?n ngh? r?ng các tru?ng làm vi?c v?i các d?ch gi? d?a phuong d? ch?nh s?a tài li?u này, khi c?n, d? phù h?p v?i nhu c?u d?a phuong. Các th?c m?c v? b?n d?ch nên g?i d?n Ngân hàng các Tài li?u Ða ngôn ng? t?i [email protected].

 

 

 

 

 

 

Th?c hi?n b?i:

 

 

 

Ðóng góp c?a Patricia Duckhorn, Tamara Wilson, Fran Gibson, Kathy Curl, Sue Stickel, PTA Ti?u bang California và Phòng Giáo D?c Qu?n Ventura

 

M?c L?c

 

L?i Nói Ð?u......................................................................................................................     4

 

Môn Toán

Môn ToánTiêu Chu?n cho Th?c Hành Môn Toán...................................     6

T?ng Quan L?p M?u Giáo.................................................................................     8

T?ng Quan L?p 1 ...............................................................................................   10

T?ng Quan L?p 2................................................................................................   12

T?ng Quan L?p 3................................................................................................   14

T?ng Quan L?p 4................................................................................................   16

T?ng Quan L?p 5................................................................................................   18

T?ng Quan L?p 6................................................................................................   20

T?ng Quan L?p 7................................................................................................   22

T?ng Quan Ð?i S? 1 L?p 8................................................................................   25

T?ng Quan L?p 8................................................................................................   28

 

 Môn Ng? Van Ti?ng Anh

T?ng Quan L?p M?u Giáo.................................................................................   30

T?ng Quan L?p 1................................................................................................   32

T?ng Quan L?p 2................................................................................................   33

T?ng Quan L?p 3................................................................................................   34

T?ng Quan L?p 4................................................................................................   35

T?ng Quan L?p 5................................................................................................   36

T?ng Quan L?p 6................................................................................................   37

T?ng Quan L?p 7................................................................................................   38

T?ng Quan L?p 8................................................................................................   39


 

L?i Nói Ð?u

Cu?n s? tay này cung c?p cho ph? huynh gi?i thi?u v? Tiêu chu?n C?t lõi Chung c?a California (California’s Common Core Standards) và tóm t?t nh?ng ki?n th?c h?c sinh d? ki?n s? h?c t? m?u giáo d?n l?p 8. Các tiêu chu?n du?c thi?t k? d? ph?n ánh ki?n ​​th?c và nh?ng k? nang con em quý v? c?n d? thành công trong tru?ng d?i h?c và trong ngh? nghi?p. M?t t?p h?p chung các m?c tiêu h?c t?p giúp giáo viên và ph? huynh d?m b?o h?c sinh du?c th? thách và có nh?ng ti?n b? thích h?p.

 

Vì sao có Tiêu chu?n C?t lõi Chung?

Các nhà su ph?m California dã tham gia m?t phong trào toàn qu?c áp d?ng các tiêu chu?n và dánh giá chung v? môn ng? van ti?ng Anh và môn toán. Hi?n nay, các tiêu chu?n cho nh?ng ki?n th?c h?c sinh nên bi?t và có th? làm du?c thay d?i theo ti?u bang, cung nhu d? khó c?a nh?ng dánh giá du?c s? d?ng d? xác d?nh xem h?c sinh có d?t du?c nh?ng tiêu chu?n này không. Các tiêu chu?n chung cho phép cho s? h?p tác gi?a các ti?u bang d? có th?c hành và phát tri?n chuyên môn t?t nh?t.

Các m?c tiêu h?c t?p chung cung c?p m?t cái nhìn rõ ràng v? nh?ng gì các nhà su ph?m và ph? huynh ? t?t c? các ti?u bang nên hu?ng t?i. Nh?ng m?c tiêu h?c t?p này giúp d?m b?o r?ng các h?c sinh dáp ?ng du?c các k? v?ng c?a tru?ng d?i h?c và công vi?c, du?c chu?n b? d? thành công trong môi tru?ng kinh t? và xã h?i toàn c?u, và du?c cung c?p n?i dung chính xác và áp d?ng tu duy ki?n th?c sâu hon. L?y các tiêu chu?n qu?c t? làm chu?n m?c, Tiêu chu?n C?t lõi Chung giúp h?c sinh chu?n b? d? hoàn thành các yêu c?u cho vi?c theo h?c t?i m?t tru?ng d?i h?c công California.

 

California Thông qua Tiêu chu?n C?t lõi Chung

Ðu?c thông qua ? California vào tháng Tám nam 2010, Tiêu chu?n C?t lõi Chung K-12 du?c phát tri?n b?ng n? l?c v?i s? lãnh d?o c?a ti?u bang d? thi?t l?p các tiêu chu?n giáo d?c nh?t quán và rõ ràng cho môn ng? van ti?ng Anh và môn toán. Sáng ki?n ​​này du?c dua ra và du?c h? tr? b?i H?i d?ng Lãnh d?o Tru?ng Ti?u bang Tr?ng y?u và Hi?p h?i Th?ng d?c Qu?c gia. Trong quá trình thông qua Tiêu chu?n C?t lõi Chung, California b? sung các tiêu chu?n ph? d? hoàn thành b?c tranh d?c dáo c?n thi?t cho sinh viên California.

C?t lõi Chung này cung tang cu?ng cho các tiêu chu?n California hi?n có b?ng cách dua vào các tiêu chu?n b? sung cho t? v?ng và các tiêu chu?n m?i cho các bu?i th?o lu?n h?p tác.  Cung du?c bao quát là các tiêu chu?n d?c vi?t t?p trung vào hu?ng d?n d?c và vi?t trong l?ch s?/xã h?i h?c, khoa h?c, và k? thu?t. Trong môn toán, các tiêu chu?n du?c thêm vào d? th? hi?n s? chú tr?ng hon vào c?m giác v?i s? và tu duy d?i s?. C?t lõi Chung s? du?c dua vào th?c hi?n theo giai do?n ? các tru?ng c?a California trong vài nam t?i.
C?u trúc Tiêu chu?n

Cu?n s? tay này t? ch?c thông tin v? các tiêu chu?n c?a môn ng? van ti?ng Anh và môn toán cho m?i c?p l?p ho?c khóa h?c các môn h?c này t? m?u giáo d?n l?p 8. M?i c?p l?p cung c?p t?ng quan v? n?i dung và tóm t?t các k? nang du?c phát tri?n ? c?p l?p dó. Thông tin b? sung v? l?p 9-12 s? du?c cung c?p sau.

Trong môn ng? van ti?ng Anh, Tiêu chu?n C?t lõi Chung California du?c t? ch?c thành b?n nhóm sau: (1) d?c, (2) vi?t, (3) nói và nghe, và (4) ngôn ng?.

Bên c?nh vi?c phác th?o các tiêu chu?n n?i dung môn toán theo c?p l?p ho?c khóa h?c, cu?n s? tay này cung bao g?m m?t t?p h?p các hành vi và th?c hành mà m?i h?c sinh nên phát tri?n g?i là Tiêu chu?n cho Th?c hành Môn Toán. Các th?c hành này dào sâu thêm ki?n th?c v? môn toán và tang cu?ng kh? nang gi?i toán c?a h?c sinh. Thông tin v? các th?c hành này có ? trang ti?p theo.


 

Môn Toán | Tiêu Chu?n cho Th?c Hành Môn Toán

 

Tiêu chu?n cho Th?c hành Môn Toán mô t? các hành vi mà t?t c? các h?c sinh s? phát tri?n trong Tiêu chu?n C?t lõi Chung. Các th?c hành này d?a trên "quy trình và s? thành th?o" quan tr?ng bao g?m gi?i toán, lý lu?n và ch?ng minh, trao d?i, trình bày, và liên tu?ng. Các th?c hành này s? cho phép h?c sinh hi?u và t? tin ?ng d?ng môn toán.

 

 • Hi?u bài toán và kiên trì gi?i toán.
  • Hi?u nghia bài toán
  • Phân tích, doán và d? ki?n các cách gi?i
  • Ki?m tra câu tr? l?i
  • T? h?i:  “Ði?u này có h?p lý không?”

 

 • L?p lu?n tr?u tu?ng và d?nh lu?ng.
  • Hi?u các d?i lu?ng và quan h? c?a chúng trong các bài toán
  • Trình bày m?ch l?c bài toán

 

 • Xây d?ng các lý l? và ph?n bi?n l?p lu?n c?a ngu?i khác.
  • Hi?u và s? d?ng các d? ki?n d? xây d?ng các lý l?
  • Th?c hi?n và nghiên c?u các ph?ng doán
  • Ch?ng minh các k?t lu?n và tr? l?i các lý l? c?a ngu?i khác

 

 • Mô hình v?i môn toán.
  • ?ng d?ng môn toán vào các v?n d? trong cu?c s?ng hàng ngày
  • Xác d?nh các d?i lu?ng trong m?t tình hu?ng th?c t?
  • Phân tích k?t qu? trong b?i c?nh tình hu?ng và suy nghi xem k?t qu? có h?p lý không

 

 • S? d?ng các công c? thích h?p có chi?n lu?c.
  • Xem xét các công c? có s?n khi gi?i toán
  • Quen thu?c v?i các công c? thích h?p cho l?p ho?c khóa h?c c?a h?c sinh ( bút chì và gi?y, mô hình th?c, thu?c k?, thu?c do d?, máy tính, b?ng tính, chuong trình vi tính, n?i dung s? t?i các trang web, và các máy khác)

 

 • T? m?.
  • Trao d?i t? m? v?i ngu?i khác
  • S? d?ng các d?nh nghia rõ ràng, nêu ý nghia các bi?u tu?ng và c?n th?n trong vi?c s? d?ng don v? do và dánh d?u các tr?c
  • Tính toán chính xác và hi?u qu?

 

 • Tìm và s? d?ng c?u trúc.
  • Phân bi?t các mô hình và các c?u trúc
  • Có th? có cái nhìn t?ng quan và thay d?i cách nhìn
  • Xem nh?ng th? ph?c t?p nhu các d?i tu?ng don l? ho?c nhu t?p h?p c?a m?t s? d?i tu?ng

 

 • Tìm và xác d?nh cách th?c d? t?o ra các cách làm t?t khi gi?i toán.
  • Khi các tính toán l?p l?i, tìm các phuong pháp chung, các mô hình và các cách làm t?t
  • Có kh? nang dánh giá li?u câu tr? l?i có h?p lý không

 


 

T?ng Quan L?p M?u Giáo | Môn Toán

 

H?c sinh m?u giáo h?c d?m d?n 100 và vi?t s? d?n 20. T?p trung chú ý vào s? 11-20 trong dó nh?n m?nh vào hàng ch?c và hàng don v? xây d?ng n?n t?ng cho vi?c hi?u giá tr? c?a hàng. B?t d?u h?c phép c?ng và phép tr? v? lòng ? m?u giáo. H?c sinh s?p x?p và phân lo?i các nhóm d?i tu?ng và xác d?nh các hình co b?n.

 

 • Bi?t tên các s? và có th? d?m d?n 100
 • Vi?t s? 0 – 20
 • H?c v? s? 11-20, v?i hàng ch?c và hàng don v?
 • Ð?m các d?i tu?ng d? bi?t s? lu?ng các v?t trong m?t nhóm lên d?n 20
 • So sánh các s? và các nhóm

 

 

 • Hi?u r?ng phép c?ng là d?t các nhóm l?i v?i nhau và thêm vào các nhóm
 • Hi?u r?ng phép tr? là tách các nhóm ra và l?y b?t t? các nhóm
 • C?ng tr? thành th?o trong ph?m vi 5
 • Hi?u các khái ni?m th?i gian (sáng, chi?u, t?i, v.v.)
 • Bi?t các công c? do th?i gian (d?ng h?, l?ch, v.v.)
 • S?p x?p các d?i tu?ng thành nhóm

 

 

 

 • Xác d?nh và mô t? các hình

 


 

T?ng Quan L?p 1 | Môn Toán

 

H?c sinh l?p m?t m? r?ng ki?n th?c v? phép c?ng và phép tr? b?ng cách h?c s? d?ng c?ng và tr? d? gi?i các bài toán t? trong ph?m vi 20. H?c sinh hi?u ý nghia c?a d?u b?ng và d? ki?n d?m du?c d?n 120. Ðào sâu ki?n th?c v? giá tr? c?a hàng và h?c sinh dùng ki?n th?c này d? so sánh các s? hai ch? s? d?n 100. H?c sinh th?c hành các k? nang do lu?ng v?i phép do d? dài và b?t d?u t? ch?c d? li?u t? các b?n do d?c. H?c sinh cung d?c và vi?t th?i gian theo gi? và n?a gi? s? d?ng d?ng h? co và d?ng h? di?n t?.

 

 • Gi?i các bài toán t? c?ng và tr? trong ph?m vi 20
 • Hi?u quan h? gi?a phép c?ng và phép tr?
 • Áp d?ng các tính ch?t c?a phép tính
  • Tính ch?t giao hoán c?a phép c?ng:

N?u bi?t 8 + 3 = 11, thì cung bi?t 3 + 8 = 11.

 • Tính ch?t k?t h?p c?a phép c?ng:

                        Ð? c?ng 2 + 6 + 4, có th? c?ng hai s? d?ng sau

                        d? có mu?i, do dó 2 + 6 + 4 = 2 + 10 = 12.

 

 • C?ng tr? trong ph?m vi 20
 • Ð?m d?n 120, b?t d?u t? b?t k? s? nào
 • Hi?u ý nghia c?a d?u b?ng
 • Hi?u giá tr? c?a hàng: hàng don v?, hàng ch?c
 • S? d?ng giá tr? c?a hàng d? c?ng tr? trong ph?m vi 100
 • Ðo chi?u dài và vi?t s? do theo don v?
 • Nói và vi?t th?i gian
 • Liên h? th?i gian d?n các s? ki?n (tru?c/sau, nhanh hon/lâu hon, v.v.)


 

 • V? và phân tích d? th?
   

 

 

 • Xây d?ng, mô t?, m? r?ng, và gi?i thích m?t mô hình don gi?n.
 • So sánh các hình b?ng cách nói v? các c?nh, các d?nh, v.v.
 • So sánh hình hai chi?u v?i hình ba chi?u


 

T?ng Quan L?p 2 | Môn Toán

H?c sinh l?p hai s? d?ng phép c?ng và phép tr? trong ph?m vi 100 d? gi?i các bài toán t? và d? ki?n ​​s? thu?c lòng t?t c? các t?ng c?a hai s? m?t ch? s? vào cu?i nam h?c l?p hai. M? r?ng hi?u bi?t v? giá tr? hàng lên 1000 và h?c sinh so sánh các s? ba ch? s? d?a trên ki?n th?c v? hàng tram, hàng ch?c và hàng don v?. H?c sinh l?p hai tính toán v?i ti?n và h?c cách u?c lu?ng và so sánh các d? dài s? d?ng các công c? do lu?ng thích h?p. H?c sinh l?p hai hoàn thi?n ki?n th?c hình h?c b?ng cách v? hình d?a trên s? lu?ng các m?t và các góc.

 

 • Gi?i các bài toán c?ng và tr? trong ph?m vi 100
 • C?ng tr? thành th?o trong ph?m vi 20
 • Nh? t?t c? các t?ng c?a hai s? m?t ch? s?
 • Làm vi?c v?i các nhóm b?ng nhau và c?ng liên ti?p d? hi?u phép nhân

                

 

 • Làm vi?c v?i các nhóm b?ng nhau và tr? liên ti?p d? hi?u phép chia
 • Hi?u giá tr? c?a hàng: hàng don v?, hàng ch?c, và hàng tram
 • S? d?ng giá tr? c?a hàng d? c?ng tr? trong ph?m vi 1000
 • Th?c hi?n các u?c lu?ng s? d?ng ki?n th?c v? giá tr? c?a hàng
 • Ðo lu?ng, u?c lu?ng, và so sánh d? dài theo don v? chu?n
 • Th? hi?n d? dài s? nguyên trên m?t du?ng th?ng s?
 • Tính toán th?i gian và ti?n
 • Bi?t các quan h? c?a th?i gian (phút trong m?t gi?, ngày trong m?t tháng, v.v.)
 • Gi?i các bài toán t? s? d?ng k?t h?p ti?n gi?y dollar và ti?n xu
 • Thu th?p d? li?u, xây d?ng d? th?, và tr? l?i các câu h?i v? d? li?u du?c th? hi?n

                

 

 • Nh?n bi?t các hình, tam giác, t? giác, ngu giác, l?c giác, và hình l?p phuong
 • V? hình dùng d? l?n các góc ho?c s? các m?t b?ng nhau

 


 

T?ng Quan L?p 3 | Môn Toán

H?c sinh l?p ba phát tri?n s? hi?u phép nhân và phép chia và h?c nhân chia thành th?o trong ph?m vi 100. D? ki?n h?c sinh thu?c lòng t?t c? các tích c?a hai s? m?t ch? s? khi h?c xong l?p ba. S? d?ng ki?n th?c v? giá tr? c?a hàng d? tính toán và u?c lu?ng nhi?u ch? s?. Gi?i thi?u phân s? vào l?p ba, nh?n m?nh hi?u phân s? là s? và kích thu?c và v? trí tuong d?i trên du?ng th?ng s?. ? l?p ba h?c sinh hi?u các khái ni?m v? di?n tích và chu vi và gi?i toán s? d?ng kh?i lu?ng và th? tích ch?t l?ng.

 

 • Gi?i các bài toán t? nhân và chia
 • Hi?u các tính ch?t c?a phép nhân
  • Tính ch?t giao hoán c?a phép nhân:

                                    N?u bi?t 6 x 4 = 24, thì cung bi?t 4 x 6 = 24.

 

 • Tính ch?t k?t h?p c?a phép nhân:

Có th? tính 3 x 5 x 2 b?ng cách tính 3 x 5 = 15, sau dó tính 15 x 2 = 30,

ho?c b?ng cách tính 5 x 2 = 10, sau dó tính 3 x 10 = 30.

 

 • Tính ch?t phân ph?i c?a phép nhân:

N?u 8 x 5 = 40

và 8 x 2 = 16,

thì 8 x 7 b?ng:

8 x (5 + 2)

(8 x 5) + (8 x 2)

40 + 16 = 56.

 

 • Nhân chia thành th?o trong ph?m vi 100
 • Thu?c t?t c? các tích c?a hai s? m?t ch? s?
 • Gi?i các bài toán t? c?ng, tr?, nhân, và chia
 • Hi?u phép nhân và phép chia có liên quan
 • S? d?ng giá tr? c?a hàng d? làm tròn s? và bi?t giá tr? c?a m?i ch? s? trong m?t s? có b?n ch? s?
 • S? d?ng ki?n th?c v? giá tr? c?a hàng d? gi?i toán s? h?c nhi?u ch? s?
 • U?c lu?ng các câu tr? l?i h?p lý s? d?ng ki?n th?c v? giá tr? c?a hàng
 • Hi?u phân s? là s?
 • Nh?n bi?t các phân s? tuong duong don gi?n
 • So sánh hai phân s? có cùng t? s? ho?c m?u s?
 • Hi?u r?ng 25 xu là ¼ c?a m?t dollar, 50 xu là ½ c?a m?t dollar và 75 xu là ¾ c?a m?t dollar
 • Nói và vi?t th?i gian d?n phút g?n nh?t
 • U?c lu?ng và do lu?ng th?i gian, th? tích, và kh?i lu?ng
 • Hi?u di?n tích và chu vi
 • Hi?u các hình thu?c các d?ng khác nhau cung có th? thu?c m?t d?ng bao quát hon

 

                 

 


 

T?ng Quan L?p 4 | Môn Toán

H?c sinh l?p b?n s? d?ng ki?n th?c v? giá tr? c?a hàng d? khái quát d?n 1,000,000 và h?c cách làm tròn các s? nguyên nhi?u ch? s? d?n b?t k? hàng nào. H?c sinh c?ng tr? thành th?o s? d?ng các thu?t toán chu?n và nhân chia v?i các s? nhi?u ch? s?. H?c sinh l?p b?n m? r?ng ki?n th?c v? phân s? d? bao g?m tuong duong, x?p th? t? và ký hi?u th?p phân don gi?n.  H?c sinh do góc và phân lo?i các hình theo du?ng (song song, vuông góc, v.v.) và góc (vuông, nh?n, tù, v.v.).

 

 • Gi?i các bài toán t? s? d?ng c?ng, tr?, nhân, và chia v?i các s? nguyên
 • H?c v? u?c và b?i
  • U?c c?a 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12
  • B?i c?a 4:  4, 8, 12, 16, 20
 • Th?c hi?n và mô t? các mô hình v?i các d?i tu?ng và các s?
 • Hi?u và s? d?ng giá tr? c?a hàng d? khái quát d?n 1,000,000
  • D?ng khai tri?n:  6783 = 6000 + 700 + 80 + 3
 • Tính toán v?i các s? nhi?u ch? s?
 • Gi?i toán liên quan d?n s? d?ng phép nhân nhi?u ch? s? c?a các s? hai ch? s?
 • Chia nhi?u ch? s? cho s? chia m?t ch? s?
 • Làm tròn các s? nhi?u ch? s? d?n b?t k? hàng nào
 • Xây d?ng hi?u bi?t v? phân s? tuong duong và x?p th? t? phân s?

                 

 

 • So sánh hai phân s? v?i t? s? và m?u s? khác nhau b?ng cách t?o m?u s? chung
 • C?ng tr? phân s? và h?n s? v?i m?u s? gi?ng nhau
 • Hi?u ký hi?u th?p phân cho phân s?
 • So sánh các s? th?p phân
 • Gi?i toán s? d?ng d?i don v? do
 • Áp d?ng công th?c tính di?n tích và chu vi cho hình ch? nh?t
 • T? ch?c và gi?i thích d? li?u s? d?ng so d? do?n th?ng
 • Hi?u và do góc
 • V? và xác d?nh các du?ng th?ng và các góc
 • Mô t? và s?p x?p các hình theo các du?ng và các góc c?a chúng

                 

 

 • Nh?n bi?t các du?ng d?i x?ng


 

T?ng Quan L?p 5 | Môn Toán

H?c sinh l?p nam hoàn toàn thành th?o v?i c?ng, tr?, nhân, và chia nhi?u ch? s?. H?c sinh áp d?ng ki?n th?c v? phân s? vào phép c?ng và tr? các phân s? v?i m?u s? khác nhau, khái ni?m v? nhân chia phân s?, và c?ng tr? th?p phân. H?c sinh phân tích các mô hình s? và các quan h? và các c?p th? t? d? th? trên m?t m?t ph?ng t?a d?. H?c sinh nâng cao ki?n th?c v? hình h?c b?ng cách nh?n di?n các thu?c tính c?a các hình d?ng hình h?c và tính toán s? do góc trong và di?n tích c?a hình tam giác và hình bình hành.

 

 • Vi?t và gi?i thích các bi?u th?c s? s? d?ng ngo?c tròn, ngo?c vuông, ho?c ngo?c nh?n
  • “C?ng 8 v?i 7, sau dó nhân v?i 2” là 2(8 + 7)
 • Phân tích m?t s? nguyên (2 – 50) nhu là tích c?a các th?a s? nguyên t? c?a nó
 • Mô t? các mô hình ph?c t?p hon b?ng cách nh?n ra s? thay d?i

                      

 

 • Hi?u h? th?ng giá tr? c?a hàng t? hàng nghìn d?n hàng tri?u
 • Nhân thành th?o các s? nhi?u ch? s? s? d?ng thu?t toán chu?n
 • Chia các s? nhi?u ch? s? cho s? chia hai ch? s?
 • Ð?c, vi?t, và so sánh các s? th?p phân d?n hàng nghìn
 • Làm tròn s? th?p phân d?n hàng b?t k?
 • Tính toán v?i các s? nguyên nhi?u ch? s? và các s? v?i ph?n th?p phân d?n hàng tram

          

 

 • C?ng tr? các phân s? v?i m?u s? khác nhau
 • Nhân phân s? và h?n s?
 • Chia phân s? don v? cho s? nguyên và s? nguyên cho phân s? don v?
 • Ð?i don v? do và s? d?ng d? gi?i toán
  • 0.05 m = 5 cm ho?c 2.5 feet = 30 inches

 

 • T? ch?c và gi?i thích d? li?u s? d?ng so d? do?n th?ng
 • Hi?u và tìm th? tích c?a lang tr? ch? nh?t
 • Phân tích các mô hình s?
 • Các di?m d? th? trên d? th? t?a d?

                 

 

 • Hi?n th? m?t d? th? v?i tr?c x và y v?i m?t s? di?m dánh d?u theo t?a d? c?a chúng
 • S?p x?p các hình hai chi?u theo các d?ng d?a trên tính ch?t c?a chúng
 • Bi?t s? khác bi?t gi?a hình ch? nh?t, hình bình hành, và hình thang
 • Bi?t t?ng các góc trong c?a m?t tam giác (180 d?) và m?t t? giác (360 d?)
 • Có th? tìm di?n tích c?a hình tam giác và hình bình hành b?ng cách bi?t và hi?u công th?c tính di?n tích c?a các hình này

 


 

T?ng Quan L?p 6 | Môn Toán

H?c sinh l?p sáu s? d?ng ki?n th?c v? phép nhân và phép chia d? gi?i các bài toán v? t? s? và t? l?. H?c sinh k?t thúc h?c v? chia phân s? và b?t d?u h?c v? s? nguyên âm. H?c sinh hi?u vi?c s? d?ng các bi?n trong các bi?u th?c toán h?c, vi?t các bi?u th?c và phuong trình tuong ?ng v?i các tình hu?ng, và s? d?ng các bi?u th?c và phuong trình d? gi?i toán. H?c sinh b?t d?u h?c v? xác su?t và th?ng kê và s? d?ng co s? hình h?c d? gi?i các bài toán liên quan d?n di?n tích, di?n tích b? m?t, và th? tích.

 

 • Hi?u các khái ni?m t? s? và s? d?ng lý lu?n t? s? d? gi?i toán
 • Hi?u t? l? don v?
 • Tìm ph?n tram c?a m?t d?i lu?ng
 • Chia phân s? cho phân s?
 • Tính toán thành th?o v?i các s? nhi?u ch? s? và các s? th?p phân nhi?u ch? s?
 • Tìm các u?c s? và b?i s? chung c?a các s?
 • Tìm u?c s? chung l?n nh?t và b?i s? chung nh? nh?t c?a hai s? nguyên
 • S? d?ng ki?n th?c v? s? duong d? hi?u s? h?u t?
 • Hi?u s? nguyên duong và s? nguyên âm và có th? xác d?nh v? trí trên m?t ph?ng t?a d? b?n góc ph?n tu
 • X?p th? t? các s? h?u t?
 • Hi?u giá tr? tuy?t d?i
 • C?ng tr? các s? nguyên
 • Áp d?ng các tính ch?t c?a phép tính d? c?ng tr? các s? h?u t?
 • S? d?ng ki?n th?c s? h?c d? gi?i phuong trình và b?t phuong trình m?t ?n
 • Vi?t bi?u th?c và phuong trình d? mô t? các tình hu?ng th?c t? s? d?ng các bi?n
 • Vi?t và gi?i phuong trình v?i s? mu nguyên
 • Vi?t m?t b?t phuong trình mô t? m?t v?n d? toán h?c ho?c th?c t?
 • Trình bày và gi?i thích quan h? gi?a bi?n d?c l?p và bi?n ph? thu?c 

Ví d?, m?t ô tô di chuy?n v?i v?n t?c không d?i là 65 d?m/h. Li?t kê và v? d? th? các c?p s?p x?p c?a kho?ng cách và th?i gian. Vi?t phuong trình d = 65t d? cho th?y kho?ng cách di chuy?n (d) b?ng v?n t?c không d?i (65) nhân v?i th?i gian di chuy?n.

 

 

 • Gi?i các bài toán th?c t? liên quan d?n di?n tích, di?n tích b? m?t, và th? tích
 • V? (b?ng tay, v?i thu?c k? và thu?c do d? và v?i máy) các d?ng hình h?c khi cho bi?t các di?u ki?n c? th?
 • Bi?t công th?c tính di?n tích và chu vi m?t hình tròn
 • Ð?t câu h?i th?ng kê (H?c sinh trong tru?ng tôi bao nhiêu tu?i?), thu th?p và t? ch?c d? li?u trên m?t so d? do?n th?ng, d? th?, bi?u d? t?n s?, bi?u d? d?u ch?m, bi?u d? hình h?p, v.v. 
 • Mô t? và tóm t?t d? li?u b?ng cách nh?n th?y trung tâm, chi?u r?ng, và hình d?ng t?ng th?
 • Hi?n th? d? li?u s? trên m?t du?ng th?ng s? bao g?m bi?u d? d?u ch?m, bi?u d? t?n s?, và bi?u d? hình h?p

 


 

T?ng Quan L?p 7 | Môn Toán

H?c sinh l?p b?y hi?u sâu hon v? các quan h? t? l? d? gi?i các bài toán ph?c t?p. H?c sinh m? r?ng ki?n th?c v? s? h?u t? d? bao g?m tính toán (c?ng, tr?, nhân, và chia). Gi?i thi?u s? vô t? trong l?p b?y. Th?c hành và m? r?ng n?n t?ng d?i s?. H?c sinh ti?p t?c m? r?ng ki?n th?c v? xác su?t và th?ng kê b?ng cách mô t? dân s? d?a trên l?y m?u, và di?u tra ng?u nhiên d? phát tri?n, s? d?ng, và dánh giá các mô hình xác su?t.

 

 • S? d?ng các quan h? t? l? d? làm bài toán phép tính nhi?u bu?c và ph?n tram
  • N?u m?t ngu?i di ½ d?m m?i ¼ gi?, v?n t?c m?i gi? c?a cô ?y là bao nhiêu?

 

 • Tính toán t? l? don v?
 • C?ng, tr?, nhân, và chia s? h?u t?
 • Bi?t các s? vô t? (các s? mà không h?u t?) và làm x?p x? chúng v?i các s? h?u t?
  • S? th?p phân c?a √2 (m?t s? vô t?) là 1.4142435623. Hi?u r?ng √2 ? gi?a 1 và 2, sau dó ? gi?a 1.4 và 1.5, và gi?i thích cách ti?p t?c làm d? có các x?p x? t?t hon

 

 • S? d?ng các tính ch?t c?a phép tính d? gi?i phuong trình d?i s?
 • S? d?ng bi?u tu?ng can b?c hai và can b?c ba d? trình bày cách gi?i phuong trình
 • Ðánh giá can b?c hai và can b?c ba (c?a các s? mà can b?c hai và can b?c ba là s? nguyên)
 • Hi?u r?ng √2 là vô t?
 • S? d?ng các s? nhân v?i m?t luy th?a c?a mu?i d? u?c lu?ng các d?i lu?ng r?t l?n ho?c r?t nh? (dân s? c?a M? là 3 x 108)
 • C?ng, tr?, phân tích thành nhân t?, và khai tri?n các bi?u th?c tuy?n tính
 • Xây d?ng các phuong trình và b?t phuong trình don gi?n d? gi?i toán
 • V?, d?ng, và mô t? các hình d?ng hình h?c và mô t? quan h? c?a chúng
 • Gi?i các bài toán liên quan d?n s? do góc, di?n tích, di?n tích b? m?t, và th? tích (hình tr?, hình nón, và hình c?u)
 • Bi?t công th?c tính th? tích hình nón, hình tr?, và hình c?u
 • Bi?t công th?c tính th? tích và chu vi c?a m?t hình tròn
 • S? d?ng l?y m?u ng?u nhiên d? mô t? và so sánh dân s?


 

 •  Tìm, tính, và gi?i thích xác xu?t c?a m?t s? ki?n ng?u nhiên
  • Ví d?, n?u ch?n m?t h?c sinh trong m?t l?p, tính xác xu?t s? ch?n Jane và xác xu?t s? ch?n m?t h?c sinh n?.
  • Ho?c n?u 40% ngu?i hi?n máu có nhóm máu A, xác xu?t c?n ít nh?t 4 ngu?i hi?n máu d? tìm m?t ngu?i có nhóm máu A là bao nhiêu?


 

T?ng Quan L?p 8 | Môn Toán

 

California th?a nh?n r?ng m?c tiêu cho các h?c sinh l?p 8 là Ð?i s? 1. Tuy nhiên, không ph?i t?t c? h?c sinh l?p 8 có các k? nang tiên quy?t c?n thi?t cho Ð?i s? 1. Vì v?y, California thông qua các tiêu chu?n dã du?c s?p x?p thành 2 t?p h?p cho l?p 8. T?p h?p d?u tiên mô t? các tiêu chu?n cho Ð?i s? 1 và t?p th? hai là các tiêu chu?n l?p 8 công b? trong tài li?u C?t lõi Chung. M?i t?p h?p các tiêu chu?n chu?n b? h?c sinh cho s? nghiêm ng?t c?a môn toán c?p ph? thông. Không t?p h?p nào b? xem là th?p hon môn toán c?p l?p thích h?p.


 

T?ng Quan Ð?i S? 1 L?p 8

 

H?c sinh Ð?i s? 1 l?p tám b?t d?u h?c Ð?i s? b?ng cách phân tích và gi?i phuong trình, bao g?m phuong trình, b?t phuong trình, h? phuong trình và da th?c tuy?n tính. K?t h?p ki?n th?c d?i s? và hình h?c d? xác d?nh, so sánh và gi?i các hàm s? ph?c t?p hon. H?c sinh ch?ng minh các d?nh lý hình h?c don gi?n b?ng phuong pháp d?i s?.

 

 • M? r?ng các tính ch?t c?a s? mu d?n s? mu h?u t?
 • Làm toán v?i s? mu nguyên và s? mu can s?
 • S? d?ng các tam giác d?ng d?ng d? gi?i thích r?ng gi?a hai di?m b?t k? trên m?t du?ng th?ng, h? s? góc là nhu nhau

          

 

 • Hi?u các k?t n?i gi?a quan h? t? l?, du?ng th?ng, và phuong trình tuy?n tính
 • Th?c hi?n các phép tính v?i các s? vi?t du?i d?ng ký hi?u khoa h?c
 • Hi?u y = mx + b mô t? m?t du?ng th?ng c?t tr?c tung

          

 

 • Phân tích và gi?i phuong trình tuy?n tính và c?p phuong trình d?ng th?i tuy?n tính
 • Gi?i thích c?u trúc c?a bi?u th?c (s? h?ng, nhân t?, h? s?)
 • Vi?t các bi?u th?c du?i d?ng tuong duong d? gi?i toán
   

          

          

 • Th?c hi?n các phép tính s? h?c trên da th?c
 • T?o các phuong trình mô t? các s? ho?c các quan h?
 • T?o các phuong trình hai bi?n ho?c nhi?u hon
 • Gi?i phuong trình và b?t phuong trình m?t ?n
 • Gi?i h? phuong trình hai bi?n
 • V? d? th? và hi?u cách gi?i cho d?ng th?c và b?t d?ng th?c tuyên tính hai bi?n
 • Gi?i phuong trình b?c hai m?t ?n
 • Trình bày và gi?i phuong trình và b?t phuong trình b?ng phuong pháp d? th?
 • Xác d?nh, dánh giá, và so sánh các hàm s?
 • S? d?ng hàm s? d? th? hi?n quan h? gi?a các d?i lu?ng
 • Phân tích và v? d? th? hàm s?
 • Xây d?ng và vi?t m?t hàm s? th? hi?n quan h? gi?a hai d?i lu?ng
 • Xây d?ng các hàm s? m?i t? các hàm s? hi?n có
 • Hi?u khái ni?m tuong d?ng và khái ni?m d?ng d?ng
 • Hi?u và áp d?ng Ð?nh lý Pythagore
 • S? d?ng t?a d? d? ch?ng minh các d?nh lý hình h?c don gi?n b?ng phuong pháp d?i s?
 • Tìm hi?u các mô hình liên k?t trong các t?p h?p d? li?u
 • D?ng và gi?i thích bi?u d? phân tán
 • S? d?ng và bi?t các khía c?nh don gi?n c?a bi?n lu?n logic
 • S? d?ng các tính ch?t c?a h? th?ng s? d? dánh giá tính h?p lý c?a k?t qu?, d? ch?ng minh m?i bu?c c?a m?t phuong pháp, và d? ch?ng minh ho?c bác b? các m?nh d?


 

T?ng Quan L?p 8 | Môn Toán

H?c sinh l?p tám dào sâu hi?u bi?t v? s? h?u t? và s? vô t?. V? d?i s?, h?c sinh tính toán v?i các can s? và s? mu, gi?i các phuong trình tuy?n tính và xác d?nh, gi?i, so sánh, và v? d? th? các hàm s?.  Trong hình h?c, h?c sinh l?p b?y hi?u và v?n d?ng Ð?nh lý Pythagore và gi?i các bài toán liên quan d?n th? tích hình tr?, hình nón và hình c?u.

 

 

 • Hi?u s? vô t? và s? h?u t?

          

 

 • Làm toán v?i s? mu nguyên và can s?
  • Ví d?, u?c tính dân s? M? là 3 x 108 và dân s? th? gi?i là 7 x 109, và xác d?nh r?ng dân s? th? gi?i g?p hon 20 l?n.
 • Hi?u k?t n?i gi?a các quan h? t? l?, du?ng th?ng, và phuong trình tuy?n tính và có th? v? d? th? chúng
 • Hi?u r?ng t? l? don v? c?a m?t quan h? t? l? là h? s? góc c?a d? th?
 • S? d?ng các tam giác d?ng d?ng d? gi?i thích h? s? góc và hi?u y = mx + b
 • Phân tích và gi?i phuong trình tuy?n tính và c?p phuong trình d?ng th?i tuy?n tính
 • Xác d?nh, gi?i, và so sánh các hàm s?
 • Hi?u r?ng m?t hàm s? là m?t quy t?c và các c?p th? t? là d?i s? và hàm s?
 • Xây d?ng và s? d?ng các hàm s? d? th? hi?n các quan h?
 • Hi?u khái ni?m tuong d?ng và khái ni?m d?ng d?ng
 • Hi?u, s? d?ng, và áp d?ng Ð?nh lý Pythagore
 • Tìm hi?u mô hình các t?p h?p d? li?u
 • D?ng và gi?i thích bi?u d? phân tán
 • Gi?i các bài toán liên quan t?i th? tích hình tr?, hình nón, và hình c?u


 

T?ng Quan L?p M?u Giáo | Môn Ng? Van Ti?ng Anh

H?c sinh m?u giáo h?c v?i g?i ý và h? tr? d? tuong tác v?i van b?n van h?c ho?c thông tin b?ng cách d?t và tr? l?i câu h?i và xác d?nh các chi ti?t và các s? ki?n chính. H?c sinh bi?t và có th? g?i tên t?t c? các ch? cái, và có th? vi?t ch? in nhi?u ch? cái. H?c sinh có th? d?c các t? ph? bi?n và v? tranh, k? chuy?n ho?c vi?t v? m?t cu?n sách.

 

Ð?c

V?i g?i ý và h? tr?:

 • Ð?t và tr? l?i câu h?i v? m?t l?a ch?n d?c
 • Xác d?nh các nhân v?t, b?i c?nh, và các s? ki?n chính trong m?t câu chuy?n
 • K? l?i các câu chuy?n, bao g?m chi ti?t

 

Ð?c: Các K? nang N?n t?ng

 • Hi?u các d?c tính in co b?n
  • Trái sang ph?i
  • Trên xu?ng du?i
  • Trang này sang trang khác

 

 • Nh?n ra và g?i tên t?t c? các ch? hoa và ch? thu?ng
 • Nh?n ra r?ng l?i nói du?c t?o nên b?i các âm ti?t và âm thanh
 • Nh?n ra và t?o ra các t? cùng v?n
 • Ph?i h?p hai ho?c ba âm thanh v?i nhau d? t?o ra t? có nghia
 • S? d?ng âm khi d?c t?
 • Nói nh?ng âm thanh thu?ng dùng nh?t cho m?i ph? âm và nguyên âm
 • Ð?c các t? thu?ng dùng ph? bi?n b?ng m?t
  • The, of, to, you, is

 

Vi?t

 • V? tranh, k? chuy?n, ho?c vi?t v? m?t cu?n sách
 • V? tranh, k? chuy?n, ho?c vi?t v? các s? ki?n theo th? t? x?y ra

 

Nói và Nghe

 • Tham gia th?o lu?n
  • L?ng nghe ngu?i khác
  • Thay phiên nhau nói
 • Làm theo các hu?ng d?n b?ng l?i
 • Ð?t và tr? l?i câu h?i
 • Mô t? con ngu?i, noi ch?n, s? v?t, và s? ki?n, cung c?p chi ti?t

 

Ngôn ng?

 • Vi?t ch? in nhi?u ch? hoa và ch? thu?ng
 • S? d?ng vi?t hoa, ch?m câu, và dánh v?n
 • H?c nghia m?i c?a các t? quen thu?c
  • Bi?t duck là m?t loài chim, và h?c d?ng d?ng t? c?a to duck
 • S?p x?p các d?i tu?ng ph? bi?n theo các th? lo?i
 • Hình d?ng, d? an

 

 

 


 

T?ng Quan L?p 1 | Môn Ng? Van Ti?ng Anh

 

H?c sinh l?p m?t d?c l?p tuong tác v?i van b?n van h?c ho?c thông tin b?ng cách d?t và tr? l?i câu h?i và xác d?nh các chi ti?t và các s? ki?n chính. H?c sinh có th? d?c to chính xác và di?n c?m. H?c sinh l?p m?t có th? vi?t ch? in t?t c? các ch? cái và có th? vi?t v? các s? ki?n, ch? d?, và ý ki?n​​.

 

Ð?c

 • Ð?t và tr? l?i câu h?i v? các chi ti?t trong m?t l?a ch?n d?c
 • K? l?i các câu chuy?n, bao g?m chi ti?t
 • Gi?i thích s? khác bi?t gi?a sách truy?n và sách cung c?p thông tin
 • V?i g?i ý và h? tr?, d?c các van b?n thông tin l?p m?t

 

Ð?c: Các K? nang N?n t?ng

 • Hi?u c?u t?o và các d?c tính co b?n c?a b?n in

 

 • Nh?n ra các d?c tính c?a m?t câu
  • Vi?t hoa
  • Ch?m h?t

 

 • Hi?u l?i nói, âm ti?t, và âm thanh
 • Hi?u âm và phân tích t?
  • Bi?t m?i âm ti?t ph?i có m?t âm nguyên âm
 • Ð?c các t? m?t và hai âm ti?t du?c dánh v?n theo quy t?c
 • Ð?c to chính xác và di?n c?m

 

Vi?t

 • Vi?t các do?n nêu ý ki?n g?m có m?t ý ki?n và lý l? b?o v? ý ki?n dó
 • Vi?t các do?n thông tin mà có m?t ch? d?, cung c?p d?n ch?ng, và cung c?p k?t lu?n
 • Vi?t tu?ng thu?t v? hai s? ki?n ho?c hon theo dúng th? t?; bao g?m chi ti?t

 

Nói và Nghe

 • Th?c hi?n các quy t?c th?o lu?n b?ng cách khai thác nh?ng gì ngu?i khác dã nói và d?t câu h?i
 • Làm theo các hu?ng d?n hai bu?c don gi?n
 • Phát bi?u thành câu hoàn ch?nh

 

Ngôn ng?

 • S? d?ng dúng ng? pháp
 • Vi?t ch? in t?t c? các ch? hoa và ch? thu?ng
 • S? d?ng dúng vi?t hoa, ch?m câu, và dánh v?n
 • Xác d?nh nghia c?a các t? chua bi?t b?ng cách xem các b? ph?n c?a t? dó và các t? khác trong câu
 • S?p x?p các t? theo các th? lo?i và d?nh nghia các t? theo các thu?c tính quan tr?ng
  • M?t con h? là m?t con mèo l?n có v?n


 

T?ng Quan L?p 2 | Môn Ng? Van Ti?ng Anh

 

H?c sinh l?p hai d?c và hi?u van b?n van h?c và thông tin chính xác. H?c sinh s? d?ng dúng ng? pháp, vi?t hoa, ch?m câu, và dánh v?n. H?c sinh có th? l?p dàn ý và th?c hi?n m?t bài thuy?t trình v? m?t câu chuy?n ho?c tr?i nghi?m.

 

Ð?c

 • K? l?i các câu chuy?n dân gian, bao g?m m?t bài h?c chính
 • Gi?i thích cách tác gi? s? d?ng lý l? d? h? tr? các lu?n di?m c? th? trong van b?n
 • Xác d?nh ch? d? và di?m t?p trung chính
 • Ð?c và hi?u van b?n van h?c và thông tin

 

Ð?c: Các K? nang N?n t?ng

 • Bi?t và s? d?ng âm và các k? nang phân tích t?
  • Ð?c các t? v?i ti?n t? và h?u t? ph? bi?n (ví d?, re_, un_, _less)

 

 • Phân bi?t nguyên âm dài và ng?n
 • Ð?c các t? hai âm ti?t v?i nguyên âm dài du?c dánh v?n theo quy t?c
 • Ð?c hi?u chính xác

 

Vi?t

 • Vi?t các do?n nêu ý ki?n mà n?i ý ki?n v?i lý l? s? d?ng các t? n?i
  • Because, and, also

 

 • Vi?t các do?n thông tin cung c?p m?t ch? d?, các d?n ch?ng, các d?nh nghia, và m?t k?t lu?n
 • Vi?t các do?n tu?ng thu?t bao g?m các chi ti?t d? mô t? hành d?ng, suy nghi, và c?m xúc
 • T?o các do?n van hoàn thi?n, t?p trung, và ch?t ch?
 • Vi?t thu?ng xuyên trong các khung th?i gian m? r?ng và khung th?i gian ng?n hon

 

Nói và Nghe

 • Tham gia h?i tho?i v?i b?n bè và ngu?i l?n trong các nhóm nh? và l?n hon
 • Nh? l?i và mô t? l?n ti?ng các ý tu?ng và chi ti?t chính t? m?t van b?n dã d?c
 • Ðua ra và làm theo các hu?ng d?n ba và b?n bu?c b?ng l?i
 • L?p dàn ý và th?c hi?n m?t bài thuy?t trình v? m?t câu chuy?n ho?c tr?i nghi?m

 

Ngôn ng?

 • S? d?ng dúng ng? pháp
 • T?o các tài li?u d?c du?c v?i ch? in d? d?c
 • S? d?ng dúng vi?t hoa, ch?m câu, và dánh v?n
 • S? d?ng nhi?u phuong pháp d? xác d?nh nghia c?a t?
 • S? d?ng các t? don d? xác d?nh ý nghia c?a t? ghép, là hai t? du?c n?i d? t?o thành m?t t? m?i

 

 


 

T?ng Quan L?p 3 | Môn Ng? Van Ti?ng Anh

 

H?c sinh l?p ba tuong tác v?i van b?n van h?c và thông tin b?ng cách so sánh và d?i chi?u các câu chuy?n, th?o lu?n v? m?t quan di?m và so sánh nó v?i quan di?m c?a tác gi?, và mô t? m?t lo?t các s? ki?n, ý tu?ng, ho?c khái ni?m. Cùng v?i chuong trình d?c, chuong trình vi?t l?p ba cung ph?c t?p hon. H?c sinh vi?t các bài hoàn thi?n, t?p trung, ch?t ch?, và di?n gi?i. Khi vi?t các do?n thông tin, h?c sinh bao g?m các bi?u d? ho?c d? th? và cung c?p d?n ch?ng.

 

Ð?c

 • Mô t? hành d?ng c?a các nhân v?t ?nh hu?ng d?n các s? ki?n nhu th? nào
 • So sánh và d?i chi?u các câu chuy?n
 • Ð?c hi?u d?c l?p tác ph?m van h?c c?a c?p l?p
 • Mô t? m?t lo?t các s? ki?n, ý tu?ng, ho?c khái ni?m
 • Th?o lu?n m?t quan di?m và so sánh nó v?i quan di?m c?a tác gi?

 

Ð?c: Các K? nang N?n t?ng

 • S? d?ng âm và các k? nang phân tích t? c?a c?p l?p
  • Ð?c các t? da âm ti?t, ví d?, mosquito, puppeteer
 • Bi?t nghia c?a h?u h?t các ti?n t? và h?u t? ph? bi?n
 • Ð?c hi?u chính xác

 

Vi?t

 • Vi?t các do?n nêu ý ki?n bao g?m m?t bi?u d? ho?c d? th? và li?t kê các lý l? b?o v? ý ki?n dó
 • Vi?t các do?n thông tin có ch? d?, cung c?p d?n ch?ng, và s? d?ng các t? và c?m t? n?i
 • Vi?t các do?n tu?ng thu?t gi?i thi?u m?t ngu?i d?n chuy?n và các nhân v?t, và vi?t v? l?i nói, suy nghi, và c?m xúc c?a các nhân v?t
 • Vi?t các bài hoàn thi?n, t?p trung, ch?t ch?, và di?n gi?i

 

Nói và Nghe

 • Th?c hi?n các quy t?c th?o lu?n b?ng cách khai thác nh?ng gì ngu?i khác dã nói
 • Nh? l?i và mô t? l?n ti?ng các ý tu?ng và chi ti?t t? m?t van b?n dã d?c
 • L?p dàn ý và th?c hi?n m?t bài thuy?t trình thông tin
 • Phát bi?u rõ ràng và thành câu hoàn ch?nh

 

Ngôn ng?

 • S? d?ng dúng ng? pháp
 • Vi?t rõ ràng b?ng ch? th?o ho?c ch? nghiêng vi?t n?i; vi?t cách l? và cách ch?
 • Ch?n t? và c?m t? hi?u qu?
 • S? d?ng các lo?i câu khác nhau
 • Vi?t hoa dúng t?
 • Thêm h?u t? dúng vào các t? co b?n
  • Sitting, smiled, cries

 

 • Nh?n ra s? khác bi?t gi?a ti?ng Anh nói và ti?ng Anh van b?n tiêu chu?n

 


 

T?ng Quan L?p 4 | Môn Ng? Van Ti?ng Anh

 

H?c sinh l?p b?n d?c các t? dài hon và s? d?ng g?c t?, ti?n t? và h?u t? d? xác d?nh nghia c?a các t? chua bi?t. H?c sinh s? d?ng các chi ti?t và ví d? trong van b?n d? xác d?nh ý tu?ng chính và mô t? m?t nhân v?t, b?i c?nh, ho?c s? ki?n. H?c sinh vi?t các bài hoàn thi?n, t?p trung, ch?t ch?, và di?n gi?i. H?c sinh nhóm các ý tu?ng liên quan vào các do?n van và các ti?t do?n, và cung c?p m?t k?t lu?n. H?c sinh l?p b?n bi?t khi nào s? d?ng ti?ng Anh trang tr?ng, và khi nào ti?ng Anh thân m?t là phù h?p.

 

Ð?c

 • S? d?ng các chi ti?t và ví d? trong van b?n d? xác d?nh ý tu?ng chính và mô t? m?t nhân v?t, b?i c?nh, ho?c s? ki?n
 • S? d?ng ki?u d?n chuy?n ngôi th? nh?t (ví d?, I said) và ngôi th? ba (ví d?, She said)
 • Ð?c và hi?u van b?n van h?c và thông tin

 

Ð?c: Các K? nang N?n t?ng

 • S? d?ng âm và các k? nang phân tích t? c?a c?p l?p
  • G?c t?, ti?n t?, và h?u t?
 • Ð?c các t? da âm ti?t
 • Ð?c hi?u chính xác

 

Vi?t

 • Vi?t các do?n nêu ý ki?n bao g?m m?t k?t lu?n liên quan d?n ý ki?n dó
 • Vi?t các do?n thông tin mà nhóm các ý tu?ng liên quan vào các do?n van và các ti?t do?n, và cung c?p m?t k?t lu?n
 • Vi?t các do?n tu?ng thu?t gi?i thi?u m?t ngu?i d?n chuy?n và các nhân v?t; vi?t v? l?i nói, c?m xúc, và suy nghi c?a các nhân v?t; dùng các chi ti?t c?m giác
  • C?nh, âm thanh, mùi
 • Vi?t các bài hoàn thi?n, t?p trung, ch?t ch?, và di?n gi?i
 • Vi?t m?t do?n nghiên c?u ng?n

 

Nói và Nghe

 • Tham gia th?o lu?n, th?c hi?n vai trò du?c giao
 • Di?n gi?i l?n ti?ng m?t ph?n thông tin du?c trình bày
 • L?p dàn ý và th?c hi?n m?t bài thuy?t trình d?a trên m?t tr?i nghi?m cá nhân
 • Phát bi?u rõ ràng, thành câu hoàn ch?nh, và v?i t?c d? h?p lý

 

Ngôn ng?

 • S? d?ng dúng ng? pháp
 • S? d?ng câu hoàn ch?nh
 • S? d?ng dúng các t? hay nh?m l?n
  • To, two, too
  • There, their, they’re

 

 • S? d?ng dúng vi?t hoa, ch?m câu, và dánh v?n
 • Ðánh v?n chính xác các t? c?a c?p l?p
 • Bi?t khi nào s? d?ng ti?ng Anh trang tr?ng và khi nào ti?ng Anh thân m?t là phù h?p

 


 

T?ng Quan L?p 5 | Môn Ng? Van Ti?ng Anh

 

H?c sinh l?p nam ti?p t?c phát tri?n kh? nang d?c các t? dài hon, s? d?ng g?c t?, ti?n t?, và h?u t? d? xác d?nh nghia c?a các t? chua bi?t. H?c sinh gi?i thích cách m?t tác gi? b?o v? các lu?n di?m trong m?t van b?n. H?c sinh s? d?ng d?u ngo?c kép chính xác khi trích d?n van b?n. H?c sinh nh? v? ngu?i d?c và bao quát m?t trình t? rõ ràng các s? ki?n khi vi?t. H?c sinh nghe m?t di?n gi? ho?c ngu?n phuong ti?n truy?n thông và xác d?nh lý l? và ch?ng c? du?c cung c?p d? b?o v? các lu?n di?m c? th?. H?c sinh xác d?nh và th?o lu?n v? các ý tu?ng sai l?ch.

 

Ð?c

 • Trích d?n van b?n chính xác
 • Xác d?nh các ý tu?ng chính và tóm t?t van b?n
 • So sánh và d?i chi?u các van b?n
 • Gi?i thích cách m?t tác gi? s? d?ng lý l? và ch?ng c? d? b?o v? các lu?n di?m trong van b?n

 

Ð?c: Các K? nang N?n t?ng

 • S? d?ng âm và các k? nang phân tích t? c?a c?p l?p
  • G?c t?, ti?n t?, và h?u t?
 • Ð?c trôi ch?y và chính xác

 

Vi?t

 • Vi?t các do?n nêu ý ki?n b?o v? m?t quan di?m v?i lý l? và thông tin
 • Vi?t các do?n thông tin chia s? ý tu?ng và thông tin
 • Vi?t các do?n tu?ng thu?t s? d?ng các chi ti?t mô t? liên quan và m?t trình t? rõ ràng các s? ki?n
 • Vi?t rõ ràng và có m?c dích; nh? v? ngu?i d?c
 • S? d?ng máy d? xu?t b?n bài vi?t; dánh máy hai trang m?i bài

 

Nói và Nghe

 • Tóm t?t thông tin du?c trình bày
 • Xác d?nh lý l? và ch?ng c? m?t di?n gi? ho?c ngu?n phuong ti?n truy?n thông cung c?p d? b?o v? các lu?n di?m c? th?
 • Xác d?nh và th?o lu?n v? các ý tu?ng sai l?ch
 • L?p dàn ý và th?c hi?n m?t bài phát bi?u
 • Ð?c m?t bài tho dã h?c thu?c lòng ho?c m?t ph?n c?a m?t bài phát bi?u
 • Di?n c?m và s? d?ng các c? ch?

 

Ngôn ng?

 • S? d?ng dúng ng? pháp
 • S? d?ng dúng các thì d?ng t?
  • Yesterday I walked
  • Today I walk
  • Tomorrow I will walk

 

 • S? d?ng dúng vi?t hoa, ch?m câu, và dánh v?n
 • S? d?ng ch?m câu d? tách các m?c trong m?t chu?i/danh sách
 • S? d?ng g?ch du?i, ngo?c kép, ho?c ch? nghiêng trong tiêu d?
 • Thay d?i d? dài câu và van phong
 • So sánh và d?i chi?u các van phòng s? d?ng trong tác ph?m van h?c
 • S? d?ng nhi?u phuong pháp d? xác d?nh nghia c?a m?t t? chua bi?t


 

T?ng Quan L?p 6 | Môn Ng? Van Ti?ng Anh

 

H?c sinh l?p sáu th?c hi?n m?t b?n tóm t?t d?c mà không nêu ý ki?n ho?c dánh giá​​ cá nhân. H?c sinh vi?t nhi?u do?n khác nhau, bao g?m các d? án nghiên c?u, và s? d?ng máy d? xu?t b?n bài vi?t. Khi thuy?t trình, h?c sinh x?p các mô t?, d?n ch?ng, và chi ti?t theo m?t trình t? h?p lý.

 

 

Ð?c

 • Xác d?nh ý tu?ng chính và các chi ti?t ph?
 • Th?c hi?n m?t b?n tóm t?t không nêu ý ki?n ho?c dánh giá cá nhân
 • Xác d?nh c?u trúc van b?n dóng góp cho ý tu?ng chính nhu th? nào
 • Xác d?nh quan di?m c?a tác gi?
 • Gi?i thích quan di?m c?a ngu?i d?n chuy?n ho?c ngu?i k? chuy?n phát tri?n nhu th? nào
 • Phân bi?t d?n ch?ng, ý ki?n, suy lu?n, và suy doán trong m?t van b?n
 • Ð?c và hi?u các van b?n van h?c và phi hu c?u c?a c?p l?p

 

Vi?t

 • Vi?t bài bi?n lu?n d? b?o v? lu?n di?m v?i lý l? rõ ràng và ch?ng c? liên quan
 • Vi?t các van b?n thông tin nghiên c?u m?t ch? d? và truy?n d?t các ý tu?ng
 • Vi?t bài tu?ng thu?t bao g?m các chi ti?t mô t? liên quan và các trình t? s? ki?n có c?u trúc t?t
 • Th?c hi?n các d? án nghiên c?u ng?n và tái t?p trung di?u tra khi c?n
 • S? d?ng máy d? vi?t và xu?t b?n bài vi?t; dánh máy ba trang m?i bài

 

Nói và Nghe

 • Tham gia th?o lu?n, c? m?t d?i m?t và theo nhóm
 • Tìm các lu?n di?m có lý l? và ch?ng c? b?o v? trong bi?n lu?n c?a di?n gi?
 • L?p dàn ý và th?c hi?n m?t bài thuy?t trình thông tin
 • X?p các mô t?, d?n ch?ng, và chi ti?t theo m?t trình t? h?p lý khi thuy?t trình

 

Ngôn ng?

 • S? d?ng dúng ng? pháp và cách di?n d?t
 • S? d?ng dúng vi?t hoa, ch?m câu, và dánh v?n
 • S? d?ng nhi?u phuong pháp d? xác d?nh nghia c?a các t? chua bi?t
 • Phân bi?t các t? có nghia tuong t?
  • Stingy, economical, thrifty

 


 

T?ng Quan L?p 7 | Môn Ng? Van Ti?ng Anh

 

H?c sinh l?p b?y d?c và hi?u van h?c phi hu c?u c?a c?p l?p. H?c sinh so sánh và d?i chi?u tu?ng thu?t hu c?u và l?ch s?. H?c sinh vi?t nhi?u do?n da d?ng, t?o ra các bài bi?n lu?n ch?t ch? d? b?o v? các lu?n di?m. Khi vi?t d? án nghiên c?u, h?c sinh thu th?p các câu h?i b? sung d? xúc ti?n nghiên c?u thêm. H?c sinh nhìn vào m?t ngu?i nghe, nói to h?p lý, và phát âm rõ ràng khi thuy?t trình.

 

Ð?c

 • Gi?i thích ý c?a van b?n và rút ra k?t lu?n
 • Xác d?nh các ý tu?ng chính c?a m?t van b?n và cách chúng phát tri?n
 • Phân tích cách các nhân t? ho?c b?i c?nh c?a m?t câu chuy?n hình thành c?t truy?n
 • Phân tích cách m?t tác gi? phát tri?n và d?i chi?u quan di?m c?a mình v?i các quan di?m c?a các nhân v?t ho?c ngu?i d?n chuy?n
 • Phân tích c?u trúc van b?n
  • Ð? h?a, tiêu d?, và chú thích

 

 • So sánh và d?i chi?u tu?ng thu?t hu c?u và l?ch s?
 • Ðánh giá m?c d? mà lý l? và ch?ng c? trong m?t van b?n b?o v? các lu?n di?m c?a tác gi?
 • Ð?c và hi?u các van b?n van h?c và phi hu c?u c?a c?p l?p

 

Vi?t

 • Vi?t bài bi?n lu?n d? b?o v? lu?n di?m v?i lý l? rõ ràng và ch?ng c? liên quan
 • Vi?t các van b?n thông tin nghiên c?u m?t ch? d? và truy?n d?t các ý tu?ng
 • Vi?t bài tu?ng thu?t bao g?m các chi ti?t mô t? liên quan và các trình t? s? ki?n có c?u trúc t?t
 • Th?c hi?n các d? án nghiên c?u và th? hi?n s? hi?u bi?t d?i tu?ng dang nghiên c?u
 • S? d?ng máy d? vi?t và xu?t b?n bài vi?t; bao g?m các tham kh?o và liên k?t d?n ngu?n

 

Nói và Nghe

 • Tham gia th?o lu?n, c? m?t d?i m?t và theo nhóm
 • Ðánh giá lý l? và ch?ng c? liên quan trong bi?n lu?n c?a m?t di?n gi?
 • L?p dàn ý và trình bày m?t bài bi?n lu?n
 • Nhìn vào m?t ngu?i nghe, nói to h?p lý, và phát âm rõ ràng khi thuy?t trình

 

Ngôn ng?

 • S? d?ng dúng ng? pháp và cách di?n d?t
 • S? d?ng dúng vi?t hoa, ch?m câu, và dánh v?n
 • S? d?ng nhi?u phuong pháp d? xác d?nh nghia c?a các t? chua bi?t
 • S? d?ng các quan h? gi?a các t? d? hi?u các t? hon
  • T? d?ng nghia: m?t t? có nghia tuong t?
  • T? trái nghia: m?t t? có nghia ngu?c l?i

 

 

 


 

T?ng Quan L?p 8 | Môn Ng? Van Ti?ng Anh

 

H?c sinh l?p tám tuong tác r?t nhi?u v?i van b?n van h?c và thông tin. H?c sinh s? d?ng ch?ng c? t? các l?a ch?n d?c d? phân tích quan di?m c?a nhân v?t và cách tác gi? s? d?ng d?i tho?i. H?c sinh trích d?n ch?ng van b?n d? ch?ng minh phân tích van b?n c?a mình và xác d?nh c?u trúc có dóng góp nhu th? nào d?n ý nghia và van phong c?a m?i van b?n. Trong bài vi?t, h?c sinh cho th?y m?i quan h? gi?a tr?i nghi?m và các s? ki?n.

 

Ð?c

 • S? d?ng ch?ng c? khi dua ra k?t lu?n t? tác ph?m
 • Xác d?nh m?t d? tài và quan h? c?a nó v?i nhân v?t, b?i c?nh, và c?t chuy?n
 • Phân tích cách d?i tho?i ?nh hu?ng d?n k?t qu? c?a m?t van b?n
 • Xác d?nh cách c?u trúc dóng góp vào ý nghia và van phong c?a m?i van b?n
 • Phân tích cái nhìn c?a các nhân v?t và c?a ngu?i d?c t?o ra s? h?i h?p hay hài hu?c nhu th? nào
 • Xác d?nh ph?n ?ng c?a m?t tác gi? v?i các quan di?m xung d?t
 • Ðánh giá co s? ho?c gi? thuy?t c?a tác gi? b?ng cách ch?ng th?c ho?c thách th?c k?t lu?n v?i các ngu?n thông tin khác
 • Ð?c và hi?u các van b?n van h?c và phi hu c?u c?a c?p l?p

 

Vi?t

 • Vi?t bài bi?n lu?n d? b?o v? lu?n di?m v?i lý l? rõ ràng và ch?ng c? liên quan
 • Vi?t các van b?n thông tin nghiên c?u m?t ch? d? và truy?n d?t các ý tu?ng
 • Vi?t bài tu?ng thu?t cho th?y quan h? gi?a tr?i nghi?m và s? ki?n
 • Th?c hi?n các d? án nghiên c?u và th? hi?n s? hi?u bi?t d?i tu?ng dang nghiên c?u
 • S? d?ng máy d? vi?t và xu?t b?n bài vi?t và th? hi?n quan h? gi?a thông tin và các ý tu?ng

 

Nói và Nghe

 • Tham gia th?o lu?n, c? m?t d?i m?t và theo nhóm
 • Xác d?nh khi ch?ng c? không liên quan du?c s? d?ng trong lu?n di?m c?a m?t di?n gi?
 • L?p dàn ý và trình bày m?t bài tu?ng thu?t
 • Nhìn vào m?t ngu?i nghe, nói to h?p lý, và phát âm rõ ràng khi thuy?t trình

 

Ngôn ng?

 • S? d?ng dúng ng? pháp và cách di?n d?t
 • S? d?ng dúng vi?t hoa, ch?m câu, và dánh v?n
 • S? d?ng nhi?u phuong pháp d? xác d?nh nghia c?a các t? chua bi?t
 • Gi?i thích các phép tu t?
  • T? m?a mai
  • Choi ch?

 

 

 

© 2023. Morongo Unified School District. All Rights Reserved.